Atgal »    Į titulinį »

Sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija)

Gruodžio28

Kalbantis liūdna skyrybų tema, kartais užsimenama apie naują terminą mūsų teisiniame leksikone – gyvenimą skyrium (separaciją). LR Civiliniame kodekse numatyta, kad sutuoktiniai, oficialiai nenutraukę santuokos, gali gyventi savo atskirus gyvenimus, oficialiai atsiriboję vienas nuo kito savo teises ir pareigas, nevesdami bendro ūkio, neturėdami ir nesukurdami bendrosios jungtinės nuosavybės. Gyvenimo skyrium (separacijos) teisinė būsena, arba toks teisinis sutuoktinių tarpusavio santykių statusas nustatomas teisme. Bet kuris sutuoktinis šiuo reikalu gali kreiptis į teismą, jeigu dėl kokių nors aplinkybių, nors ir nepriklausančių nuo kito sutuoktinio, bendras jų gyvenimas tapo netoleruotinu arba gali pakenkti jų nepilnamečių vaikų interesams, arba sutuoktiniai nesuinteresuoti tęsti bendrą gyvenimą. Jeigu bendru prašymu į teismą dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo kreipiasi abu sutuoktiniai, ir jie yra sudarę sutartį, kurioje numato nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, jų išlaikymo ir auklėjimo, taip pat sutuoktinių turto ir skolų pasidalijimo bei tarpusavio išlaikymo klausimus, teismo procesas žymiai supaprastėja.

Sutuoktinis, prieš kurį yra prašymas dėl separacijos, gali paduoti priešinį reikalavimą dėl santuokos nutraukimo, ir sutuoktinis, kuriam iškelta byla dėl santuokos nutraukimo, gali reikšti priešinį reikalavimą dėl gyvenimo skyrium. Jeigu vienas sutuoktinis prašo santuoką nutraukti, o kitas – patvirtinti separaciją, teismas gali išspręsti ginčą bet kurio naudai, priklausomai nuo aplinkybių.

Gali būti skiriamas iki 6 mėn. trukmės susitaikymo laikas, ir jo metu nustatytos laikinosios apsaugos priemonės: vaikų gyvenamosios vietos nustatymas, turto areštas, draudimas matytis su vaikais arba lankytis tam tikrose vietose ir t.t.

Teismas, patvirtindamas gyvenimą skyrium, nustato, su kuo gyvens nepilnamečiai vaikai, kas juos išlaikys ir kaip tėvai dalyvaus nepilnamečių auklėjime. Sprendžiant, kam iš sutuoktinių liks teisė gyventi šeimos gyvenamojoje patalpoje, pirmenybė turi būti teikiama tam, su kuriuo lieka nepilnamečiai vaikai arba kuris yra nedarbingas. Bylinėjimosi supaprastinimui patartina pateikti teismui bendrą pareiškimą ir sutartį dėl gyvenimo skyrium pasekmių, kurioje reiktų laikytis analogiškų principų, kaip ir santuoką nutraukiant bendru sutarimu, suminėtų LR CK 3.53 str. 3 d.

Patvirtinus gyvenimą skyrium, sutuoktinių bendras gyvenimas baigiasi, bet išlieka kitos jų teisės ir pareigos, pvz.: teisės ir pareigos nepilnamečiams vaikams, teisės ir pareigos išlaikyti vienas kitą ir dar kai kurios specifinės prievolės. Tačiau, kaip nurodo LR CK 3.77 str. 3 d., priimdamas sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium, teismas visais atvejais privalo išspręsti sutuoktinių bendro turto padalijimo klausimus. Besiskiriantys dažnai pageidauja skyrybų procedūrą užbaigti kuo skubiau. Teismai tiek separacijos, tiek ir santuokos nutraukimo bylose į tokį įsakmų įstatymo reikalavimą kartais pažiūri liberaliai ir nepagrįstai palieka turto padalijimo klausimą neišspręstą. Toks sprendimas buvusiems sutuoktiniams suteikia dvasios ir kūno laisvę, tačiau ateičiai palieka užslėptas žabangas ir kliūtis, į kurias disponuojant bendrąja santuokoje įgyta nuosavybe, jie anksčiau ar vėliau pateks. Ir nors turtas įregistruotas tik vieno kurio nors sutuoktinio vardu, tačiau atliekant bet kokio nekilnojamojo arba kito turto, kuriam reikalinga privalomoji registracija sandorius (žemės ar miško sklypų, vandens telkinių, statinių, įmonių, transporto priemonių, pajų, akcijų, hipotekos, indėlių ir sąskaitų ir kt.), visais atvejais bus reikalaujama pateikti teismo sprendimą apie pasidalijimą, arba sandorio sudaryme privalės dalyvauti buvusysis sutuoktinis, kadangi teisiškai jis yra paliktas bendraturčiu (bendrasavininkiu).

Patartina iki bylos turtą taikiai pasidalinti rašytine sutartimi ir pasitvirtinti pas notarą, taip sutaupant laiko ir pinigų. (Teismo žyminis mokestis – 3% nuo pasidalijamo turto vertės, o notaro rinkliava – ne daugiau 1%). Sutuoktiniams, atnaujinus bendrą gyvenimą, t.y. nutraukus separaciją, jų turtas lieka atskirtas, kol jie oficialiai nesusitars kitaip. Pažymėtina, kad gyvenimas skyrium ilgiau kaip 1 metus yra viena iš būtinųjų sąlygų, kuriai esant bet kuris sutuoktinis turi teisę reikalauti santuoką nutraukti pagal LR CK 3.55 str. (Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu).


Atgal »    Į titulinį »